De dementievriendelijke wijk in Apeldoorn

informatiebijeenkomst

Werken aan een dementievriendelijke wijk. In  Apeldoorn zijn de wijken Kerschoten en de Naald daar nauw bij betrokken. Bewoners, onder andere mensen met dementie, hun mantelzorgers en vrijwilligers, trekken samen op met de beroepskrachten die in de wijken werkzaam zijn.

De gemeente Apeldoorn heeft de intentie om dementievriendelijk te zijn. Het netwerk Dementie en Geriatrie en het Geheugensteunpunt Apeldoorn werken hier aan. Een van de activiteiten gebeurt in samenwerking met Spectrum, dat vanuit de opdracht van de provincie Gelderland bewonersinitiatieven leefbaarheid ondersteunt. De wijkraden van de Apeldoornse wijken Kerschoten en de Naald, waar relatief de meeste ouderen van Apeldoorn wonen, hebben het initiatief genomen voor een dementievriendelijke wijk. De initiatiefgroep werkt aan een dementievriendelijke fysieke leefomgeving, en aan informatievoorziening aan alle buurtbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten. Een belangrijke doelgroep daarbinnen zijn de winkeliers.

Projecteigenaar

De initiatiefgroep van samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Wijkraad Kerschoten en wijkraad De Naald (aangrenzende wijken) zijn initiatiefnemers. Met: Stimenz (buurtregisseur), woonzorgcentrum De Veenkamp, Spectrum partner met elan. In  werkgroepen nemen buurtbewoners o.a. mensen met dementie en mantelzorgers deel, naast beroepskrachten en vrijwilligers die in de wijken werkzaam zijn.

Projectopzet

In het project is in eerste instantie niet met een vooropgezet plan gewerkt, maar gezocht naar enthousiasme over het thema ‘dementievriendelijke leefomgeving’. Dit viel bij twee wijkraden in goede aarde. Zij hadden ideeën wie verder te betrekken (zowel beroepskrachten en bewoners). Samen hebben ze een informatiebijeenkomst georganiseerd. In de informatiebijeenkomst is naar boven gehaald wat mensen als de belangrijkste thema’s ervaren.
Twee maanden later, in de startbijeenkomst, zijn drie van deze thema’s geconcretiseerd  in drie werkgroepen.

Er is een plan van aanpak gemaakt voor:

  1. het dementievriendelijk maken van de fysieke leefomgeving,
  2. voorlichting aan verschillende groepen wijkbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten,
  3. de derde werkgroep oefent invloed uit op de aanstaande verbouwing van winkelcentrum Kerschoten, zodat dit dementievriendelijker wordt.

Er zijn geen afspraken vooraf gemaakt over rolverdeling. De vertegenwoordigers van de wijkraad staan centraal. Soms neemt een van hen het voorzitterschap van een overleg op zich, soms een beroepskracht.
In de praktijk zijn het  Stimenz en Spectrum die een besluitenlijstje maken en de rol nemen om het proces en de afspraken te bewaken.

Projectuitvoering

  1. De werkgroep fysieke leefomgeving heeft een wijkwandeling gemaakt met enkele buurtbewoners, knelpunten verzameld en aan de gemeente gemeld. De volgende stap is dat de gemeente met voorstellen komt, onder andere over bankjes, die vervolgens samen worden uitgevoerd.
  2. De werkgroep informatie organiseert een toneelvoorstelling voor beide wijken (november 2018).
  3. Een van de wijkraden houdt nauw contact met de ondernemersvereniging. Eerste resultaat is dat de gemeente de verzamelde tips voor de nieuwe inrichting van het winkelcentrum meeneemt naar de ontwerpers.

Borging en toekomst

De projectactiviteiten gaan door zolang de initiatiefnemers het nodig vinden. Er kan altijd verder gebouwd worden aan een dementievriendelijke wijk.
Via de Apeldoornse partners zoals Stimenz werken we aan een sneeuwbaleffect op andere wijken.

Focus op preventie of zorg

De focus ligt op preventie.

Succesfactoren

Dat twee wijkraden enthousiast zijn geworden voor dit thema is absoluut een succesfactor. Concreet is daarbij een sleutelwoord.
Het onderwerp laat zich vertalen naar praktische activiteiten, de doelgroep brengt knelpunten in uit hun dagelijkse praktijk. Op concrete zaken zijn vervolgens weer andere buurtbewoners en vrijwilligers te motiveren.

Leeropbrengsten

Het is een kwestie van lange adem om het project te verbreden naar meerdere wijkbewoners dan de leden van de wijkraad.
Houd het concreet, is een leerpunt. Stimulerende ideeën van elders helpen daarbij.

Kosten

De partners kunnen de kosten voor de bijeenkomsten en bijbehorende PR zelf opbrengen. Voor de kosten van de toneelvoorstelling en verbeteren van de fysieke leefomgeving doen we een beroep op de gemeente Apeldoorn.

Contactgegevens

Elise Roelofse (Spectrum)
Email: e.roelofse@spectrumelan.nl

Links