Aangenaam wonen in Giesbeek

Community based werken is een belangrijk element van Aangenaam wonen in Giesbeek. Bewoners waren van meet af aan betrokken. Drijvende kracht achter het project is de welzijnsorganisatie.

Inwoners van Giesbeek met een zorgvraag informeren en adviseren over de mogelijkheden om veilig en comfortabel langer thuis te blijven wonen. En inwoners die nog geen zorg nodig hebben, aanzetten om te anticiperen op een toekomstige zorgvraag. Er is niet alleen aandacht voor mogelijke woningaanpassingen, maar ook voor de vraag wat chronisch zieken en dementerenden nodig hebben om langer thuis te blijven wonen in hun dorp.

Projecteigenaar

Initiatiefnemer Caleidoz (welzijnsorganisatie) heeft de projectleiding en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Gemeente Zevenaar is opdrachtgever.

Projectopzet en uitvoering

In een projectgroep zijn alle relevante organisaties en een afvaardiging van bewoners bijeengebracht. De projectgroep adviseert de gemeente en Caleidoz, bewaakt de voortgang en houdt de samenhang in het oog.

Onder de projectgroep zijn drie werkgroepen in het leven geroepen. Elke projectgroep heeft een opdracht meegekregen en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Deelnemers zijn de betrokken organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn, ondernemers, gemeente en inwoners.

 1. Werkgroep bouw / techniek

Verantwoordelijk voor: een werkplan voor bouwkundige aanpassingen (opplussen) en voor de toepassing van technologie / ict in woning en woonomgeving. De werkgroep neemt ervaringen uit andere gemeenten mee.

 1. Werkgroep welzijn / zorg

Verantwoordelijk voor: een werkplan voor een meer dementie- en mensvriendelijke samenleving. De werkgroep neemt ervaringen uit soortgelijke projecten mee.

 1. Werkgroep communicatie

Verantwoordelijk voor: een communicatieplan, een huisstijl ‘Aangenaam wonen’ en bijbehorende materialen en bijeenkomsten. Bij de uitvoering heeft de werkgroep gebruik gemaakt van De drempel van Jan. De projectleider heeft contact gelegd met lokale ondernemers en zorgdoorverwijzers.

Een klankbordgroep van uitsluitend inwoners geeft feedback en denkt mee over de inhoud en de communicatie. Hoe bereiken we de inwoners van ons dorp? Een enthousiaste en betrokken groep, die maakt dat het project echt van Giesbeek wordt.

De projectleider van de projectgroep koppelt terug naar de werkgroepen en de deelnemers van de projectgroep naar hun eigen organisaties en achterban.

Activiteiten 2015
 • Projectinrichting met werkgroepen, klankbordgroep en extern adviseur (procesbegeleiding en ondersteuning coördinator, Spectrum).
 • Nulmeting en behoeftepeiling levensloopbestendig wonen om te achterhalen waarom mensen het fijn vinden om in Giesbeek te wonen en wat inwoners belangrijk vinden (enquête onder bewoners). De uitkomsten vormen input en worden opgepakt door de werkgroepen.
 • Informatieavond
 • PR-materialen (folder, flyer, poster, nieuwsbrief etc.)
 • Er is een Stimuleringsregeling ingesteld (oktober 2015) die door de gemeente wordt ondersteund.
 • Training Opplussen en training ‘Gebruik Gelderse Huistest’ voor vijf vrijwillige woonadviseurs.
 • Informatiemarkt met kraampjes van ondernemers, welzijn en zorgorganisaties.
 • Effectmeting (herhaling nulmeting).

51 online ingevulde Huistesten (8% van de 55-plussers in Giesbeek) waarvan 28 huisbezoeken door vrijwillige woonadviseurs (resultaten tot en met januari 2016).  Uit de evaluatie blijkt dat 76% van de bereikte bewoners actie onderneemt naar aanleiding van het woonadvies.

Borging en toekomst

In 2015 is onderzocht of de resultaten van de pilot goed genoeg zijn en of er genoeg financiële middelen zijn om het project voor de gehele gemeente Zevenaar in te voeren. Daarvoor werd gekeken hoe er een sterke combinatie gemaakt kan worden van de werkwijze van Caleidoz en de methodiek van Dorp als verzorgingshuis (dit is een aanpak om te zorgen dat ouderen veilig, met voldoende zorg en hulp in hun eigen gemeenschap prettig kunnen blijven wonen, met aandacht voor bewonersparticipatie, burgerkracht, voorzieningen, wonen en informele zorg).
In de Nieuwsflits van mei 2016 kon gemeld worden dat ‘Aangenaam Wonen’ is gestart in Angerlo en Lathum, incl. Riverparc. Met eind mei er twee informatieavonden georganiseerd om een klankbordgroep samen te stellen. Een voor Angerlo en een voor Lathum. Daarnaast wordt ook de projectgroep en twee werkgroepen opgestart. In Angerlo is via een korte enquête geïnventariseerd hoe de woonsituatie en het sociale leven in Angerlo wordt ervaren. Een respons van 60% (persoonlijk afgegeven en opgehaald door klankbordleden) en als direct resultaat 14 woonadviezen. In Lathum wordt deze informatie verzameld door middel van twee buurtgesprekken bij een lid van de klankbordgroep thuis.

Focus op preventie

Het project is sterk gericht op preventie. Enerzijds door inwoners bewust te maken van de mogelijkheden en de noodzaak om bijtijds woningaanpassingen te doen. Anderzijds via gezondheidsvoorlichting (blijven bewegen, veiligheid in de woning) en het betrekken van een sociaal netwerk.

Succesfactoren

 • Twee leden van seniorenraad Angerlo hebben zich ontpopt als ambassadeur van het project. Zij hebben inwoners warm gekregen om lid te worden van de klankbordgroep, deel te nemen aan informatiebijeenkomsten en advies te vragen over woningaanpassingen. Een van beiden kan ook echt uit eigen ervaring spreken en heeft daardoor veel overtuigingskracht.
 • Caleidoz heeft het project opgepakt vanuit de welzijnsvraag ‘hoe kunnen mensen in het dorp blijven wonen’. Dat heeft geresulteerd in een aanpak volgens drie parallelle sporen: bouwkundige woningaanpassingen, technologische aanpassingen en zorg / welzijn.
 • De projectleider, tevens coördinator van het Steunpunt Mantelzorg, heeft een achtergrond als opbouwwerker; weet mensen te mobiliseren, geeft mensen ruimte en laat hen zich medeverantwoordelijk voelen.
 • Deelnemers, zowel beroepskrachten als vrijwilligers, doen de taken waar ze goed in zijn en krijgen daar de ruimte voor, of het nu gaat om schrijven, kritische feedback geven, mobiliseren of een showwand regelen.
 • Betrokkenheid van ondernemers vergroot het draagvlak en de draagkracht en opent aan ander netwerk dan zorg en welzijn. Het verbetert de samenhang tussen woonadvies en daadwerkelijke uitvoering door bewoners. Zo werden bijvoorbeeld ook drie cadeaubonnen door lokale ondernemers gesponsord (te verloten onder de respondenten van de enquête).
 • Betrekken en samenwerken met meerdere gemeentelijke afdelingen (communicatie, Wmo, wonen)

Projectleider Marrie Boshuis: “Het betrekken van de Wmo was voor ons goud waard. En de interne afstemming tussen de gemeentelijke afdelingen wonen en Wmo. Ze hebben normaal gesproken weinig met elkaar van doen, maar in dit project komen ze elkaar tegen. We moeten met elkaar in overleg, afstemmen en samenwerken om ervoor te zorgen dat de boodschap naar de inwoner toe duidelijk en eerlijk is. Ik zie dan ook dat door de interne communicatie en afstemming de angst wegvalt en er juist ruimte is voor samenwerking, wat dit project tot goede komt.

Leeropbrengsten

Om enthousiasme en vaart in het project te krijgen en te houden is het belangrijk dat deelnemers het commitment van hun organisatie hebben. Als daar twijfel over ontstaat, bijvoorbeeld door afzeggen werkgroepvergaderingen is dat erg demotiverend voor de deelnemers die er hun tijd en energie in steken.

Samenwerkingspartners

Caleidoz welzijn, gemeente Zevenaar (beleidsmedewerker wonen, beleidsmedewerker welzijn/zorg, teamleider Wmo en beleidsmedewerker communicatie), woningcorporatie Laris, Baston Wonen, Keten Dementie de Liemers, Diafaan, casemanager dementie Giesbeek STMG, Seniorenraad Angerlo, , Spectrum, provincie Gelderland.

Kosten

€ 110.000 (waarvan € 50.000 als subsidie van de provincie Gelderland en € 60.000 in natura via de projectpartners).