Cijfers

Om goede afwegingen te kunnen maken bij vraagstukken over het langer zelfstandig wonen is ook cijfermatig inzicht nodig. Bijvoorbeeld feiten over vraag en aanbod in wonen en zorg, nu en in de toekomst. Of een bevolkingsprognose met aandacht voor bijzondere doelgroepen zoals dementerenden.

Cijfers moeten het gesprek tussen gemeenten, woningbouwcorporaties en zorg- en welzijnsaanbieders ondersteunen. Gesprekken die kunnen gaan over het ontwikkelen van nieuw zorgvastgoed in een kern of wijk. Of over de toekomst van verzorgingshuizen binnen de gemeente.

Provincie Gelderland heeft twee monitors ontwikkeld waarin veel cijfermateriaal beschikbaar is.
De monitor Wonen en Zorg geeft informatie over de ontwikkeling van vraag en aanbod van wonen met zorg voor ouderen. De monitor maakt een inschatting van de behoefte aan verpleeghuisplaatsen en kleinschalig wonen voor de periode 2016-2046. Er is een hoofdrapportage die uitkomsten geeft voor heel provincie Gelderland. Daarnaast is er voor iedere gemeente tot op het niveau van de kernen een verdiepingsslag gemaakt: het factsheet. Beide rapportages vullen elkaar aan en volgen dezelfde indeling.
De Woningmarktmonitor biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in relevante woningmarktthema’s. De informatie wordt op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau gepresenteerd en, waar beschikbaar, op het niveau van kernen.

Naast de cijfers die de provincie beschikbaar stelt is er een aantal andere organisaties met relevant cijfermateriaal.

  • Kenniscentrum Aedes-Actiz deelt veel kwantitatieve gegevens en kengetallen over zorgvastgoed, vergrijzing, extramuralisering en zelfstandig thuis wonen.
  • De databank van Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline, bevat op vele thema’s die het langer zelfstandig wonen raken, interessant cijfermateriaal. Bijvoorbeeld over de relatie tussen gezondheid, leefstijl en zorggebruik.
  • Stichting Alzheimer Nederland publiceert factsheets met prognoses over het aantal dementerenden in Nederland, per provincie en voor elke gemeente afzonderlijk.