Doorontwikkeling Huistest en opplussen

Doorontwikkeling Huistest en opplussen
13 juni 2017 Henriette

Veel animo voor het delen van ervaringen

Donderdag 6 april 2017 kwamen ruim veertig belangstellenden uit twaalf gemeenten bij elkaar voor de bijeenkomst Doorontwikkeling Huistest, georganiseerd door de provincie Gelderland in samenwerking met GeneratieThuis. Voor de aanwezige ouderencoördinatoren, vrijwilligers en ambtenaren ligt de meerwaarde in de eerste plaats bij het uitwisselen van ervaringen over projecten langer thuiswonen. Wat zijn de ervaringen van deze gemeenten? U leest het in dit verslag.

U kunt via Forum Wonen ook uw ervaringen met ons delen! Hebt u goede ideeën waar anderen hun voordeel mee kunnen doen? Vraagt u zich af hoe u het enthousiasme wakker houdt en het onderwerp geagendeerd houdt? Hoe zorgt u voor borging? Wat komt u tegen bij een integrale benadering? En betrekt u het sociaal wijkteam? Hoe gaat u verder met projecten rondom langer thuis wonen?

Rondje ervaringen

Aalten koppelt Blijverslening aan Duurzaamheidslening
 • Omdat Aalten in een krimpregio ligt, heeft de gemeente belang bij het langer thuis wonen van mensen in de eigen woning.
 • Vanuit bewoners is de vraag naar een woonadvies en bezoek aan de website teleurstellend laag. Daardoor zijn vrijwillige woonadviseurs in Aalten afgehaakt. Ook de aandacht van de gemeente is enigszins weggezakt.
 • Er is wel veel belangstelling voor de Blijverslening, vooral omdat deze gekoppeld is aan de Duurzaamheidslening. Bewoners melden zich aan via afdeling Bouw- en woningtoezicht.
 • De gemeente is in contact met het Kruiswerk (Zlim Thuis) om het project duurzaam te borgen.
 • De gemeente neemt contact op met de eerstelijnsprofessionals om de Huistest meer in te zetten bij het keukentafelgesprek. Daarvoor dient nog afstemming plaats te vinden met diverse professionals die bij de ouderen thuiskomen.
Arnhem denkt over een verhuiscoach
 • Gaat aan de slag met het invoeren van de Blijverslening en vouchers om bewoners met weinig financiële middelen de mogelijkheid te bieden om kleine woningaanpassingen te doen. Marian Schoenmaker van de gemeente Arnhem is geholpen met de top 7 van woningaanpassingen die onder de voucher kunnen vallen.
 • Screening van belangstellenden wordt normaliter gedaan door de SvN. In de regio Arnhem ondersteunt de regionale Sociale Bank bewoners met de zowel de aanvraag voor de Blijverslening als de Duurzaamheidslening.
 • Arnhem heeft opdracht gegeven aan studenten om onderzoek te doen naar de bereidheid van senioren om te investeren in woningaanpassingen.
 • De gemeente heeft in het kader van de Nota Langer thuis Wonen prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties om wooncomplexen geschikter te maken voor ouderen en andere doelgroepen die langer thuis moeten wonen.
 • De gemeente denkt aan de invoering van een verhuiscoach om mensen te adviseren en te motiveren om preventief te verhuizen als zij in een ongeschikte woning wonen. De gemeente heeft een beperkt beleid als het gaat om woningaanpassingen.
Barneveld trekt met een gadget
 • Om de aandacht te trekken van bewoners en belangstelling te wekken voor een woonadvies, geeft Barneveld een gadget cadeau bij elk woonadvies thuis.
Beuningen opent Kenniscentrum annex showroom
 • Het project Bewust Wonen loopt al vier jaar. In die periode zijn er zijn 330 bezoeken afgelegd. Van de acht vrijwilligers zijn twee nog altijd erg actief.
 • Vaak gaat het om relatief kleine woningaanpassingen om de woning effectief veiliger te maken om valrisico’s te verkleinen.
 • In 2016 heeft een verdieping van Bewust Wonen plaatsgevonden naar de doelgroep bewoners met dementie en hun mantelzorgers die nog thuis wonen.
 • Stichting Perspectief, de uitvoerende organisatie, werkt nauw samen met ondernemers die Bewust Wonen onderschrijven. Samen met Perspectief hebben ondernemers het Kenniscentrum Bewust Wonen, tevens showroom, ontwikkeld. Hier worden themabijeenkomsten gehouden, voor bewoners, als eerstelijnsprofessionals en woonadviseurs. De vrijwilligers ‘bemannen’ het Kenniscentrum.
 • In het Kenniscentrum komen techniekkoffers te staan om in te zetten bij crisissituaties.
 • Professionals wijzen inmiddels door naar de vrijwillige woonadviseurs voor een woonadvies op maat thuis.
 • Een subsidieregeling is beschikbaar voor maximaal € 500,- en 50% van de gemaakte kosten.
Culemborg blijft duwen aan bewustwording
 • Het opplusproject is als regionaal project geïntroduceerd in het Rivierengebied. Op lokaal niveau zijn de successen wisselend.
 • De nieuwe regionale woonvisie is onlangs vastgesteld waarin bewustwording als één van de speerpunten is opgenomen.
 • De gemeente Culemborg wil met vernieuwde energie de bewustwording aanwakkeren. Ook hier is geconstateerd dat blijven ‘duwen’ en continu aandacht geven belangrijk is om successen te boeken.
Epe telt veel woonadviezen
 • In Epe zijn veel aanmeldingen voor de Huistest en aanvragen voor een woonadvies thuis.
 • Bewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de lokale huismarkt en voor een gratis woonadvies.
Heumen spreekt de kinderen aan
 • Na zes jaar ‘Wij blijven hier thuis wonen’ is het nodig om opnieuw bekendheid te geven aan de vrijwillige woonadviseurs.
 • Heumen ziet dat jongere ouderen niet met dit onderwerp bezig zijn, terwijl het voor oudere ouderen ‘niet hoeft’. Daarom is ervoor gekozen om alle eerstelijnsprofessionals goed te informeren en kennis te laten maken met de woonadviseurs.
 • De gemeente zoekt wegen om de kinderen van ouderen aan te spreken en te informeren. Daarin is Facebook wellicht een effectieve oplossing.
 • Heumen gaat de Blijverslening invoeren.
Lochem gaat door binnen ‘Dementievriendelijk Lochem’
 • Het project Wonen met een Plus is afgerond en geëvalueerd. Vanuit de woonadviseurs is de wens om de komende jaren door te gaan. Voor dit jaar is daar geld voor en het streven is om structurele middelen beschikbaar te stellen.
 • ‘Wonen met dementie’ als onderdeel van ‘Wonen met een Plus’ is ingebed binnen het brede project ‘Dementievriendelijk Lochem’. Lochem is hiermee vorig jaar, samen met lokale partners, van start gegaan. Er zijn drie werkgroepen ingesteld, gericht op:
  informatie en advies over dementie voor mantelzorgers, mensen met dementie en de gemeenschap,
  daginvulling en dagbesteding,
  goed wonen.
 • Woonadviseurs hebben de modelwoning bezocht van ZlimThuis in Doetinchem.
 • ‘Wonen met een Plus’ wordt ook gekoppeld aan de energiecoaches en brandveiligheid.
 • De TIP-vrijwilligers (ThuisInformatiePunt) bezoeken alle 75-plussers en verwijzen in hun bezoeken naar de woonadviseurs.
Nijmegen legt verbinding met dementievriendelijk
 • Het project ‘Bewust Wonen’ loopt twee jaar en wordt uitgevoerd door welzijnorganisatie SWON.
 • Er is verbinding gelegd met de dementievriendelijke gemeenschap.
Oost-Gelre schoolt woonadviseurs structureel bij
 • De coördinator is erg tevreden met de voortgang in Oost-Gelre. Sinds het begin met de Gelderse Huistest in 2011 is al 25 procent van de 4000 65-plussers bezocht en is een Huistest afgenomen.
 • Als eerste zijn alle 75-plussers aangeschreven. Inmiddels krijgen elk jaar alle 65 plussers een uitnodiging voor een woonadvies en/of belastingadvies.
 • Een kleine subsidie voor het stimuleren van woningaanpassingen is beschikbaar (€ 750,- max). Alle maatregelen in de Huistest komen in aanmerking voor subsidie.
 • Uit iedere kern zijn vrijwillige woonadviseurs Zij bezoeken 2 à 3 maanden na het eerste huisbezoek de bewoners opnieuw. Woonadviseurs werken met een eigen vragenlijst, gebaseerd op de Huistest, zodat ze aanvullende adviezen aan de bewoner kunnen geven. Bij het woonadvies wordt iedere ruimte apart genoemd en gelijk de urgentie aangegeven.
 • De woonadviseurs hebben een signaleringsfunctie voor ‘niet-pluis’ gevoel.
 • Vrijwilligers worden structureel bijgeschoold. Elke 2 à 3 maanden komen de adviseurs bij elkaar om ervaringen te delen en te leren over nieuwe producten. Ze gaan regelmatig naar 500-plus beurzen en hebben een cursus verduurzaming gekregen.
 • Ambassadeurs van het project zijn KBO’s en de Vrouwengilden. Zij geven regelmatig presentaties over langer thuiswonen.
 • Oost-Gelre gaat de Blijverslening invoeren en gaat meer aandacht geven aan advies en ondersteuning voor mensen met dementie die langer thuis willen wonen.
Putten leent van FoodValley
 • De woningcorporatie, welzijnsorganisatie en participatieraad hebben het idee en concept van de regio FoodValley overgenomen en hebben Atrivé gevraagd hen hierbij te begeleiden.
 • Er is zodoende een nieuwe website en een informatiemarkt voor lokale ondernemers.
 • De uitdaging voor de samenwerkende partners is om de communicatie levendig te houden.
Renkum pakt de draad weer op
 • Renkum is in 2011 gestart met ‘Bewust Wonen’ voor 65-plussers.
 • Het project heeft bijna twee jaar stilgelegen, maar wordt nu weer opgepakt. Bewust Wonen is de kapstok waaronder diverse projecten integraal worden aangeboden: duurzaamheid, veiligheid, inbraak, brandveiligheid, afkoppeling regenwater, etc. Een integrale communicatiestrategie moet leiden tot concrete verbindingen.
 • De zorgaanbieders willen inmiddels hun uitvoerende medewerkers een training geven over Bewust Wonen.
 • Ondernemers worden uitgenodigd om bij te dragen aan Bewust Wonen.
 • Renkum heeft de Blijverslening ingevoerd. In het begin was er geen belangstelling voor de lening, nu ziet de gemeente wel wat meer animo.
Zutphen komt terug voor tweede gesprek
 • Project ‘Wonen op Maat’ wordt uitgevoerd door welzijnsstichting Perspectief.
 • Perspectief streeft naar een groter effectiviteit door verbinding te leggen met diverse eigen diensten zodat een goede doorverwijzing plaatsvindt.
 • Er zijn zes vrijwillige woonadviseurs die zes weken na het versturen van het woonadvies, de bewoner opnieuw benaderen voor een tweede gesprek om extra advies, hulp en/of ondersteuning te geven. Dit wordt door bewoners gewaardeerd.
 • Ook Zutphen is zich aan het oriënteren op vouchers voor bewoners met weinig financiële middelen.
Provincie Gelderland benadrukt het maatschappelijk belang

Al is de provincie gestopt met haar programma Langer Thuis Wonen en is het onderwerp beleidsmatig naar de achtergrond geschoven, het blijft een belangrijk thema vanwege het maatschappelijke belang. Voor veel eigenaar-bewoners en huurders is het langer thuiswonen een actueel en emotioneel beladen thema. Henk Langes is dan ook blij te horen dat gemeenten daar zelf blijvend mee aan de slag gaan.

Gedeelde tips

 • Informeer vrijwillige woonadviseurs en Wmo-consulenten over de Blijverslening zodat zij bewoners kunnen informeren en adviseren.
 • Train klusaannemers, vooral badkamerleveranciers, over woningaanpassingen om langer thuis te kunnen wonen. Gemeenten zien het niet als hun taak om deze training te faciliteren. Hier is een rol weggelegd voor de brancheorganisaties.
 • Facebook wordt veel door ouderen gebruikt en is daarmee één van de meest effectieve communicatiemiddelen voor de Huistest. Het genereert veel verkeer naar de Huistest . Belangrijk is de juiste toon te vinden.
 • Goede vrijwilligers zijn goud waard, evenals een goede vrijwilligerscoördinator. Ook dat kan een vrijwilliger zijn.
 • Ouderenadviseurs/woonadviseurs die in de samenleving ingebed zijn, vertrouwd en bekend zijn bij de ouderen.
 • Zeven woningcorporaties in Drenthe bieden onder de naam ‘Woonservice’ een personenlift aan (de ThuisBest lift) die in of aan huis gemonteerd kan worden.. Een ThuisBest lift brengt een huurverhoging van ongeveer € 50,- per maand met zich mee.
  Meer informatie: www.woonservice.nl

Nieuwe ontwikkelingen

Demonstratiemodel thuistechnologie

TOOS
Mieke Koot en Josephine Dries van GeneratieThuis, vertelden over TOOS en de vernieuwde Huistest.
TOOS staat voor Technologie Ouderen, Om de hoek verkrijgbaar en Slim. Op en in TOOS zijn 17 verschillende domoticatoepassingen verwerkt, waaronder buitenlamp met sensor, deurbel met flitslicht, digitale deurspion, bedlamp en gekoppelde rook- en koolmonoxidemelders, die bewoners kunnen proberen, aandrukken, kijken of draaien. TOOS is te koop inclusief training voor € 3000,-. Voor meer informatie: www.generatiethuis.nl.
TOOS is beschikbaar in combinatie met trainingen en Thuistechnologiecafé’s vanuit het programma Zorg Verandert.

Huistest vernieuwd
De Huistest wordt toegesneden voor gebruik op een tablet, en mobiel. Zo kunnen woonadviseurs ter plekke de resultaten van het huisbezoek invoeren en oplossingen aan de bewoner gelijk te laten zien. Een internetverbinding is wel een voorwaarde.
De Huistest wordt geactualiseerd met nieuwe producten, oplossingen en vragen. GeneratieThuis nodigt woonadviseurs nadrukkelijk uit om binnen zes weken hun ervaringen, wensen en ideeën door te geven. Dat kan ook gaan om het weglaten van vragen die overbodig zijn.
Nieuw is ook dat woonadviseurs zich via de Vrijwilligerscorner op de website kunnen aanmelden om op de hoogte te blijven van nieuwe producten, informatie en leuke weetjes.