Monitor Wonen en Zorg in Gelderland 2016

Monitor Wonen en Zorg in Gelderland 2016
21 oktober 2016 spectrum

De monitor wonen en zorg 2016 is de weerslag van een onderzoek in de provincie Gelderland naar de ontwikkeling van vraag en aanbod op het gebied van wonen met zorg. De uitkomsten hebben betrekking op verschillende zorgsectoren: ouderenzorg, Ggz en gehandicapten.

Het doel van het onderzoek is een prognose te geven van vraag en aanbod naar wonen met zorg tot het jaar 2046. De prognose stelt gemeenten, regio’s woningcorporaties en zorgaanbieders beter in staat beleid te maken. Naast cijfers worden er ook kwalitatieve trends beschreven. De factsheets Monitor Wonen en Zorg 2016 geven ook een uitwerking op gemeente en regioniveau.

In de inleiding wordt “Wonen met zorg” en andere begrippen uit de doeken gedaan, ook wordt al kort ingegaan op vier opvallende trends die de samenstellers noteren:

Van twee werelden naar één wereld: Vroeger had je instellingen die voor mensen met een zware zorgvraag of beperking alles deden: huisvesting, levensonderhoud, activiteiten en werk, zorg. Tegenwoordig wonen mensen met een zware zorgvraag steeds vaker gewoon ín de samenleving. Woningcorporaties en gemeenten krijgen hier steeds meer mee te maken.

Het 85+ tijdperk: De babyboomgeneratie zal de komende jaren met pensioen gaan en uiteindelijk zorgen zij voor een enorme aanwas van het aantal 85-plussers: een verdrievoudiging in 30 jaar. Dit werkt door in de vraag naar wonen met zorg.

Nestverlaters in de Ggz: De instroom in Beschermd Wonen door jonge mensen is zeer groot. Dit legt een flinke druk op de capaciteit. De opgave is deze jongeren op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan.

Oudergestuurde ontwikkeling in de gehandicaptenzorg: De concentratie van capaciteit in de gehandicaptenzorg is van oudsher groot maar onder invloed van ouders raakt het aanbod steeds meer verspreid over gemeenten en woonplaatsen.

Daarna volgt een kort schrijven over de Toepassing in woonagenda’s, woonvisies en prestatieafspraken.
In hoofdstuk 2 worden Trends en ontwikkelen breed uitgeschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de Bevolkingsprognose 2016 – 2046.  In hoofdstuk 4 gaat het specifiek over Wonen met zorg voor ouderen. Hoofdstuk 5 behandelt Beschermd wonen en Ggz en Hoofdstuk 6 Wonen met zorg voor mensen met een handicap. De hoofdstukken eindigen met ‘aanknopingspunten voor beleid’. Het cijferdeel komt uitgebreid aan bod in Hoofdstuk 7: Cijfers gemeenten.

De Monitor Wonen-Zorg 2016 kunt u hier downloaden.

Meepraten?
Wilt u verder praten over dit onderwerp? Dit kan op het interactieve digitale platform Wonen forum Ruimte en Wonen onder Wonen.

Voor informatie en vragen over de monitor:
Henk Langes, Email: h.langes@gelderland.nl, Telefoon 026 359 9761